Управление на проекти

Управление на проекти

или накратко казано умението да постигнеш изискванията на клиента при оптимално разпределение на ресурсите по време на изпълнението на даден проект, постигайки максимално възможна оптимизация на разходите посредством правилни технически и технологични решения, спазвайки предварително заложения срок и първоначалния бюджет на проекта. Или по друг начин казано умението да се управляват проекти.

Какво е необходимо:

  • добре обучен и подготвен екип от мениджъри със знания и умения в управлението на проекти.
  • специфична организационна компетентност по отношение на човешки, финансови и материални ресурси.
  • наличие на компетентен екип от инженери по направления.
  • висока техническа и технологична компетентност.
  • умение за управление на баланса между обхват, време, разходи и качество.
  • умение за управление на комуникацията.
  • умение за управление на риска.

Ние притежаваме всичко това, знаем как да го приложим, вярваме в успеха си

Как ?