Политика на Силтек Инженеринг ЕООД за защита на личните данни

Ние от Силтек Инженеринг ЕООД подхождаме отговорно и отдаваме голямо значение на защитата на личната Ви информация, която ни предоставяте при създаване на потребителски или корпоративен профил на нашия корпоративен сайт.

Моля, запознайте се с публикуваната по-долу декларация за съгласие на Потребителя за съхранение и обработване на предоставяните от него лични данни, изисквани при регистрация на профил на корпоративния сайт на Силтек Инженеринг ЕООД или при изпращане на запитване през някоя от формите за директен контакт с нас.

Вашата лична информация ще бъде третирана като поверителна в съответствие с прилаганите разпоредби за защита на личните данни, посочени в Закона за защита на личните данни и в публикуваната тук декларация за поверителност.

Декларация за поверителност

1. С отбелязване на поле „Прочетох и се съгласявам с политиката за защита на данните“ (във форма за създаване на потребителски или корпоративен профил и във всяка от формите за изпращане на директно запитване къмСилтек Инженеринг ЕООД), заявявам, че предоставям изричното си съгласие Силтек Инженеринг ЕООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на предоставяне на услуги, свързани с търговия на сигнално-охранителни и пожаро-известителни системи и директен маркетинг.

2. Предоставените лични данни ще се съхраняват от Силтек Инженеринг ЕООД за срок от 2 (две) години и/или до приключване договора за предоставяне на сигнално-охранителни, пожаро-известителни системи и/или услуги в тази област.

3. Декларирам, че приемам да получавам рекламни материали, новини и друга подобна информация за продукти и кампании на Силтек Инженеринг ЕООД, която да се изпраща на посочения от мен адрес или на електронния ми адрес или да ми бъде съобщавана по телефон на посочения от мен телефонен номер и съм съгласен/сна личните ми данни да се използват за целите на директния маркетинг на продукти и кампании на Силтек Инженеринг ЕООД.

4. Запознат/a съм с правата ми по чл. 34а от ЗЗЛД:
4.1 правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица с писмено заявление до Силтек Инженеринг ЕООД, подписано от мен и подадено до адреса на Силтек Инженеринг ЕООД в гр. София – 1407, ул. Сребърна 14А;
4.2 правото ми, когато пожелая, да оттегля даденото от мен съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на услуги, свързани със сигнално-охранителни или пожаро-известителни уредби и/или директния маркетинг на продуктите и кампаниите на Силтек Инженеринг ЕООД, като изпратя имейл на siltek@siltek.bg;
4.3 Запознат/а съм с правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да искам от Силтек Инженеринг ЕООД заличаване, коригиране или блокиране на личните ми данни – в потребителския ми профил на сайта на Силтек Инженеринг ЕООД (http://siltek.bg/) или с писмено искане по начина, посочен по-горе.

5. Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен/а всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация, като съм запознат/а, че отказът ми за предоставяне на лични данни е основание за Силтек Инженеринг ЕООД да откаже да сключи договор с мен.

Последна актуализация: 19.02.2018