Или накратко казано умението да постигнеш изискванията на клиента при оптимално разпределение на ресурсите по време на изпълнението на даден проект, постигайки максимално възможна оптимизация на разходите посредством правилни технически и технологични решения, спазвайки предварително заложения срок и първоначалния бюджет на проекта. Или по друг начин казано умението да се управляват проекти.

Какво е необходимо:

  • Добре обучен и подготвен екип от мениджъри със знания и умения в управлението на проекти.
  • Специфична организационна компетентност по отношение на човешки, финансови и материални ресурси.
  • Наличие на компетентен екип от инженери по направления.
  • Висока техническа и технологична компетентност.
  • Умение за управление на баланса между обхват, време, разходи и качество.
  • Умение за управление на комуникацията.
  • Умение за управление на риска.

Ние притежаваме всичко това, знаем как да го приложим, вярваме в успеха си. Как?